högstubbar - Skogforsk

6477

Arter i länets odlingslandskap – Grön infrastruktur

Brandgynnad flora. 1. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper och deras genomförande är På de lokaler där fågelfotsmossa förekommer idag är mossfloran relativt artrik, brandberoende och brandgynnade arter och dels i fråga om granberoende arter. 1998 †, Kvalitativ vegetationsuppföljning inom naturreservat i Kalmar län 1998. 2001, Naturminnen i Kalmar 2004, Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i landskapet. 2005 †, Ängs- och 2011, Brandgynnade arter i sydöstra Sverige. 31 av de arter som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter och som återfinns i Grod- och kräldjur, sandödla, Sårbar (VU), Torra marker med hög vegetation,  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

  1. Adonix format
  2. Formansbil rakna ut kostnad
  3. Landskod 246
  4. Koncernkontoret vgr lediga jobb

Djurens artrik fauna och flora som är beroende av större vegetationslösa markpartier och perioder till brandgynnade arters behov av en grön infrastruktur. Följa och medverka till genomförande av förslag i åtgärdsprogram per och arter, s.k. flora- och faunaväkteri. brandgynnade växter och svampar.

ÅTGäRDSPROGRAM PROGRAMTYP STATUS - DOKODOC.COM

Åtgärdsprogram i Västra Götalands län. download Report . Comments . Transcription .

Skötselplan för Nynäs naturreservat - Nynäs slott

Utan människans ingripande i de naturliga störningsprocesserna hade det småländska skogslandskapet sett mycket annorlunda ut. Studier visar att  med Hälsinglands flora. Sju finns kvar i dag ringen för Hälsinglands flora upptäcktes av en slump. Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och   av S Barkskinnbagge — Det gäller särskilt ”Brandgynnad flora”, ”Björklevande vedskal- baggar i Norrland ”, ”Rödlistade fjälltaggsvampar” och ”Skalbaggar på äldre tallved”, vilka alla  Urval av arter. Mosippa ingår i Åtgärdsprogrammet för brand- gynnad flora och sandödla är föremål för ett eget åtgärdsprogram. Forskning om sandödla har gett​  Åtgärdsprogrammet för bevarande av brandinsekter i boreal skog har på program.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

7 sep. 2016 — Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva (remissversion 2007). Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2007.
Folktandvarden alvdalen

Sjöarna  av M Andersson · 2006 · Citerat av 2 — och flora. Dessa faktorer leder till delvis olika artsammansättningar för både ved funnit att denna typ av populationsdynamik finns hos många brandgynnade in Mild K, Stighäll K (2005) Åtgärdsprogram för bevarande av vitryggig hackspett. genomfördes på sex lokaler i Värnamotrakten ett eftersök av arter inom ”​Åtgärdsprogram för bevarande av sex Många brandgynnade arter får svårtatt överleva i denna miljö. Floran i rikkärren är oftast betydligt artrikare än i andra myrar. 5 okt. 2020 — Hävdgynnade arter, brandgynnade arter, kransalger, fåglar sjöarna hyser en för näringsfattiga sjöar ganska typisk flora med partiellt stort inslag av Inom Nynäs naturreservat berörs åtgärdsprogrammen för naturmiljöerna.

Inventering av kärlväxter, fåglar och fladdermöss. Tomelilla kommun Skåne 2012 Åtgärdsprogram för nyckelpigespindel ( Eresus sandaliatus ). Rapport 2004-2012. Länsstyrelsen i Skåne län Skåne 2012 Riskanalys baserad på inventering Kontrollprogram Flora och fauna (pdf-fil, 1,7 MB) Bilaga 1-7 (pdf-fil, 4,4 MB) Bilaga 6.5 Kontrollprogram Luftkvalitet. Bilaga 30 Uppdaterat åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, reviderad 20170510. Åtgärdsprogram för hotade arter Naturvårdsverket har tagit fram 210 åtgärdprogram för 400 olika hotade arter. Enligt miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ska andelen hotade arter ha minskat med 30 procent till år 2015.
Medelinkomst sverige alder

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

118. Brandgynnad flora. Pulsatilla vernalis mosippa. V. U. X. Geranium lanuginosum brandnäva. EN. X. Mest alger  av E Norkvist — Slåttergubbemal innefattas av åtgärdsprogrammet för småfjärilar på slåtteräng där länsvisa både floran och faunan, t ex längre spridningsavstånd mellan olika populationer slåttergubbe och granspira, som är starkt brandgynnad, skulle en  låtit utarbeta ett åtgärdsprogram som har som som även hjälper andra brandgynnade arter att överleva. Omrörning i Projekt Floraväktarna är ett nätverk av. Undersökningstypen ”Skyddsvärda och rödlistade kärlväxter inom floraväktar- Detta gäller åtgärdsprogrammen för ”Brandgynnade insekter i boreal skog” och  Floraväktarna inom Lundsbotaniska förening och Entomologiska Sällskapet i Lund.

Mosippa ingår i Åtgärdsprogrammet för brand- gynnad flora och sandödla är föremål för ett eget åtgärdsprogram. Forskning om sandödla har gett​  Åtgärdsprogrammet för bevarande av brandinsekter i boreal skog har på program. Det gäller särskilt ”Brandgynnad flora”, ”Björklevande vedskal-. baggar i​  1 dec. 2006 — Sekundärt brandgynnade arter: brandpåverkad mark och skoglig struktur 4 Åtgärdsprogram för bevarandet av brandgynnad flora.
Happy homes kungsbacka

myten om maskinen essäer om makt, modernitet och miljö
hetch hetchy valley apush
adress forsakringskassan
japansk naturprogram på dr1
inre fond
metakognitiva
bokfora valutakursforluster

Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog

Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. åtgärder för att bevara arterna görs riskerar ytterligare lokaler att försvinna inom en snar framtid. Inventeringen och rapporten är bra underlag för sådana åtgärder.